Μαρία Ε. Βακόλα, Κλεάνθης Κ. Κατσαρός

 

 

Διοικώντας τις αλλαγές στις επιχειρήσεις

 

Α΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 152

 

Κωδικός ISBN: 978-960-359-158-0

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 94644757

 

 

Έτος έκδοσης: 2017

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

 

Για πρώτη φορά παρουσιάζονται περιπτώσεις διοίκησης αλλαγών από την ελληνική πραγματικότητα. Συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλαγή κουλτούρας, εισαγωγή τεχνολογίας, αναδιάρθρωση επιχειρησιακών διαδικασιών καταγράφονται και αναλύονται, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο αυτό ασχολείται με διάφορα φαινόμενα, που εμφανίζονται σε προγράμματα αλλαγών και που μπορούν είτε να υποστηρίξουν είτε να εμποδίσουν την ομαλή υλοποίησή τους, όπως η αντίσταση κατά της αλλαγής, ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας, η επικοινωνία, οι ηγετικές ικανότητες, τα κίνητρα και οι αμοιβές.

Αθήνα, Μ. Βακόλα - Κ. Κατσαρός

 

 ► περιεχόμενα

 

Ευρετήριο Πινάκων  13

Ευρετήριο Σχημάτων - Γραφημάτων  14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή στη διοίκηση αλλαγών

Είδη αλλαγής  16

Ποιοι παράγοντες οδηγούν τις επιχειρήσεις σε αλλαγές;     20

Γιατί αποτυγχάνουν τα προγράμματα αλλαγών;     23

Αποτελέσματα προγραμμάτων οργανωσιακής αλλαγής     25

Μελέτες Περίπτωσης  27

Βιβλιογραφία  30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Θεωρητικά μοντέλα και εργαλεία στη διοίκηση αλλαγών

Η θεωρία του Lewin  33

Η ανάλυση δυναμικής πεδίου  34

Τα οκτώ στάδια του Kotter  36

Η εξίσωση των Beckhard και Harris  38

Μοντέλο Cook και Hunsaker  39

Μοντέλο Balogan και Hope-Hailey  41

Έρευνα δράσης  43

Το μοντέλο μετάβασης του Bridges  43

Μελέτη Περίπτωσης  45

Βιβλιογραφία  46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Φορείς αλλαγών

Τύποι φορέα αλλαγής  49

Ο ρόλος του φορέα αλλαγής  52

Επιλέγοντας το φορέα αλλαγής     53

Χαρακτηριστικά επιτυχημένου φορέα αλλαγής  56

Διαδικασία εισαγωγής οργανωσιακής αλλαγής από τους φορείς αλλαγής 58

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  59

Βιβλιογραφία  66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρνητικές και θετικές αντιδράσεις προς την οργανωσιακή αλλαγή

Είδη αντίστασης κατά της αλλαγής  71

Αιτίες της αντίστασης στην αλλαγή  75

Τρόποι αντιμετώπισης της αντίστασης κατά της αλλαγής  79

Συναισθήματα και αντίσταση κατά της αλλαγής      82

Συναισθήματα ως προς την αλλαγή  82

Οι συναισθηματικές φάσεις της αλλαγής  87

Συναισθήματα και οργανωσιακή αλλαγή  89

Διαχείριση συναισθήματος κατά τη διοίκηση αλλαγής  91

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1  93

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ II  98

Βιβλιογραφία  99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ηγεσία και διοίκηση αλλαγών

Ηγεσία και διοίκηση  105

Θεωρίες ηγεσίας  106

Νέες θεωρίες για την ηγεσία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο  113

Στυλ ηγεσίας  117

Ο ρόλος του ηγέτη στη διοίκηση της αλλαγής  120

Μελέτες Περίπτωσης  125

Βιβλιογραφία  126

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Επικοινωνώντας τις αλλαγές

Εμπόδια στην επικοινωνία  132

Το φαινόμενο της οργανωσιακής σιωπής  138

Η επικοινωνία στα πλαίσια των αλλαγών  139

Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματική επικοινωνία;  143

Βιβλιογραφία  147

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

Κεφάλαιο 1ο

Πίνακας 1. Είδη αλλαγής (Cook & Hunsaker, 2001)  20

Πίνακας 2. Παράγοντες οργανωσιακής αλλαγής (προσαρμοσμένος από Cook &

Hunsaker, 2001)  22

Πίνακας 3. Πετυχημένα vs αποτυχημένα προγράμματα αλλαγής

(Newton, 2011)  26

Κεφάλαιο 2ο

Πίνακας 4. Μοντέλο διοίκησης της αλλαγής (Lewin, 1947)  34

Πίνακας 5. Παράδειγμα της ανάλυσης δυναμικής πεδίου  36

Πίνακας 6. Μοντέλο διοίκησης της αλλαγής (Balogan & Hope-Hailey, 2008)  42

Κεφάλαιο 3ο

Πίνακας 7. Κατηγοριοποίηση φορέων αλλαγής (Ottaway, 1983)  50

Πίνακας 8. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα εξωτερικών και εσωτερικών φορέων αλλαγής  55

Κεφάλαιο 4ο

Πίνακας 9. Δυνάμεις ατομικής αντίστασης στην αλλαγή (Cook & Hunsaker, 2001)  72

Πίνακας 10. Δυνάμεις ομαδικής-οργανωσιακής αντίστασης στην αλλαγή (Cook & Hunsaker, 2001)  74

Πίνακας 11. Πηγές αντίστασης στην αλλαγή (Oreg, Vakola & Armenakis, 2011)  77

Κεφάλαιο 5ο

Πίνακας 12. Διοίκηση vs Ηγεσία (Nahavandi, 2004)  106

Πίνακας 13. Ηγετικά χαρακτηριστικά και ικανότητες (Stogdill, 1974)  107

Πίνακας 14. Χαρακτηριστικά (Vroom & Yetton, 1973)  110

Πίνακας 15. Ηγετικές ικανότητες για αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών (Pagon, Banutai & Bizjak, 2008)  121

Πίνακας 16. Στυλ και συμπεριφορά της ηγεσίας (Reardon et al., 1998)  123

Πίνακας 17. Στυλ ηγεσίας κατά τη διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής (Reardon et al., 1998)  124

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Σχήμα 1. Μοντέλο διοίκησης της αλλαγής (Cook & Hunsaker, 2001)  39

Σχήμα 2. Mοντέλο μετάβασης (Bridges, 1991)  44

Κεφάλαιο 4ο

Σχήμα 3. Συμπτώματα ενεργητικής και παθητικής αντίστασης (Petrini & Hultman, 1995)  70

Σχήμα 4. Οι αντιδράσεις προς την αλλαγή με βάση την επίδρασή της (Petrini & Hultman, 1995)  78

Σχήμα 5. Καμπύλη θλίψης - Kubler-Ross (1969)  87

Κεφάλαιο 5ο

Σχήμα 6. Μοντέλο Tannenbaum - Schmidt (1958)  108

Σχήμα 7. Παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της ηγεσίας (Montana & Charnov, 2008)  111

Κεφάλαιο 6ο

Σχήμα 8. Η διαδικασία της επικοινωνίας (Gordon, 2002)  132

Σχήμα 9. Τι παριστάνει το σκίτσο;  133

Σχήμα 10. Διαφορές στην επικοινωνία μεταξύ ανδρών και γυναικών (Stewart, Cooper, Stewart & Friedley, 2002)  136